Undak-Usuk / Larapan (Penerapan) Basa Sunda (1)

(Bagéan KA-1 : ti A nepi ka H)

 

(Basa Kasar – Basa Sedeng – Basa Lemes)

Basa Kasar – Dipaké lamun urang ngobrol jeung nu geus loma.

Basa Sedeng / Loma – Basa lemes keur diri sorangan nalika urang nyarita ku basa lemes

Basa Lemes – Basa lemes keur ka batur nalika urang nyarita ku basa lemes

Abus, asup — Lebet — Lebet

Acan, tacan, encan –Teu acan –Teu acan

Adi — Adi — Rai, rayi

Ajang, keur, pikeun — Kanggo — Haturan

Ajar — Ajar — Wulang, wuruk

Aji, ngaji — Ngaji — Ngaos

Akang — Akang — Engkang

Aki — Pun aki — Tuang Éyang

Aku, ngaku — Aku, ngaku — Angken, ngangken

Alo — Pun alo — Kapiputra

Alus — Saé — Saé

Ambeh, supaya, sangkan — Supados — Supados

Ambek — Ambek — Bendu

Ambeu, ngambeu — Ngambeu — Ngambung

Amit, amitam — Permios — Permios

Anggel — Bantal — Bantal, kajang mastaka

Anggeus, enggeus — Réngsé — Parantos

Anjang, nganjang — Ngadeuheus — Natamu

Anteur, nganteur — Jajap, ngajajapkeun — Nyarengan

Anti, dago, ngadagoan, — Ngantosan — Ngantosan

Arek — Badé, seja — Badé, seja

Ari — Dupi — Dupi

Asa, rarasaan — Raraosan — Raraosan

Asal — Kawit — Kawit

Aso, ngaso — Ngaso — Leleson

Atawa — Atanapi — Atanapi

Atoh, bungah — Bingah — Bingah

Awak — Awak — Salira

Awéwé — Awéwé — Istri

Babari, gampang — Gampil — Gampil

Baca — Aos — Aos

Badami — Badanten — Badanten

Baé, keun baé — Sawios, teu sawios — Sawios, teu sawios

Bagéa — Bagéa — Haturan

Baheula — Kapungkur — Kapungkur

Baju — Baju — Raksukan, anggoan

Bakti — Baktos — Baktos

Balik, mulang — Wangsul — Mulih

Balur — Balur — Lulur

Bangga — Sesah — Sesah

Bapa — Pun Bapa — Tuang Rama

Baraya, dulur – Réréhan, warga — wargi

Bareng, reujeung — Sareng — Sareng

Baréto — Kapungkur — Kapungkur

Batuk — Bantuk — Gohgoy

Batur — Babaturan — Réréncangan

Bawa — Bantun — Candak

Béak — Séép — Séép

Béda — Bénten — Bénten

Béja — Wawartos — Wawartos

Bener, enya — Leres — Leres

Bengék, mengi — Asma — Ampeg

Béré, méré — Maparin, masihan — Ngahaturaan, ngaleler

Berekah — Pangésto, pangéstu — Damang, wilujeng

Beuki — Beuki, seneng — Sedep

Beulah — Palih — Palih

Beuli, meuli — Mésér — Ngagaleuh

Beunang — Kénging — Kénging

Beungeut — Beungeut — Pameunteu, raray

Beurang — Siang — Siang

Beurat — Abot — Abot

Beuteung — Padaharan — Patuangan, lambut

Bibi — Pun bibi — Tuang ibu

Bikeun, mikeun — Maparinkeun — Ngahaturkeun,nyanggakeun

Bilang, milang — Ngétang — Ngétang

Birit, bujur — Birit, bujur — Imbit

Bisa — Tiasa — Iasa

Bisi — Bilih — Bilih

Biwir — Biwir — Lambey

Boa — Tiasa jadi — Tiasa jadi

Boga — Gaduh — Kagungan

Buang, ngising — Miceun — Kabeuratan

Budak — Budak — Murangkalih

Bujal — Bujal, puseur — Udel

Buka puasa — Buka — Bobor

Bukti — Buktos — Buktos

Bulan — Sasih — Sasih

Bungah, gumbira — Bingah — Bingah

Burit — Sonten — Sonten

Buru — Bujeng — Bujeng

Butuh — Perlu — Peryogi

Cabak, nyabak — Nyabak — Cepeng

Cageur — Pangésto, pangéstu — Damang

Calana — Calana — Lancingan

Cangkéng — Cangkéng — Angkéng

Caram, carék, nyarék — Nyarék — Ngawagel

Carang, langka — Awis — Awis

Carék, nyarékan — Nyarékan — Nyeuseul

Carita, omong, nyarita, ngomong — Nyangem — Nyarios

Cenah — Cenah — Saurna

Cekel, nyekel — Nyekel — Nyepeng

Celuk,nyeluk,gero,ngageroan — Nyauran — Ngagentraan

Ceuli — Ceuli — Cepil

Ceurik — Ceurik — Nangis

Cicing — Matuh — Calik, linggih

Ciduh — Ciduh — Ludah

Cik, cing — Cobi — Cobi

Cikal — Cikal — Putra pangageungna

Ciling, pacilingan — Kakus — Jamban

Ciri — Tanda — Tawis

Cium, nyieum — Nyieum — Ngambung

Cokot, nyokot — Ngabantun — Nyandak

Cukup, mahi — Cekap — Cekap

Cukur, dicukur — Dicukur — Diparas

Cunduk, datang — Dongkap — Sumping, rawuh

Daék — Daék, purun — Kersa

Dagang — Dagang — Icalan

Dahar — Neda — Tuang

Dangdan — Dangdan — Dangdos

Dapur — Dapur — Pawon

Déngé, ngadéngé — Nguping, mireng — Ngadangu

Deukeut — Caket — Caket

Didik, ngadidik — Ngatik — Miwuruk, mitutur, miwejang

Diri — Diri — Salira

Diuk — Diuk — Calik, linggih

Duga, kaduga — Kaduga — Kiat

Duit — Artos — Artos

Duméh, lantaran — Jalaran — Ku margi

Éling, inget — Émut — Émut

Émboh, tambah — Tambih — Tambih

Éra — Isin — Lingsem

Embung — Alim — Teu kersa

Enggon — Pamondokan – Pangkuleman, pajuaran

Eukeur, keur — Nuju — Nuju

Eusi, ngeusian — Ngalebetan — Ngalebetan

Euweuh — Teu aya — Teu aya

Gado – Gado — Angkeut

Gancang — Énggal — Énggal

Ganti — Ganti — Gentos

Gardéng, rérégan — Gardéng — Lalangsé

Gawé — Gawé — Damel

Gedé — Gedé — Ageung

Gelung — Gelung — Sanggul

Genah, ngeunah — Raos — Raos

Gering — Udur — Teu damang

Getol — Getol — Kersaan

Geulang — Geulang — Pinggel

Geura, pék, hég — Geura, mangga — Mangga

Geuwat — Énggal — Énggal

Gigir, gigireun — Gigireun Gédéngeun

Gimir — Gimir — Rentag manah

Gogoda, cocoba — Cocoba — Cocobi

Goréng — Goréng — Awon

Gugu, ngagugu — Nurut — Tumut

Haben — Haben — Teras-terasan

Hadir, ngahadiran — Nungkulan — Ngaluuhan

Hal, perkara — Perkawis — Perkawis

Halis — Halis — Kening

Hampura, maap — Hapunten — Hapunten, haksama

Hareup — Payun — Payun

Harga — Harga — Pangaos

Harti — Hartos — Hartos

Haté – Haté — Manah

Hawatir,watir,karunya Watir Hawatos

Hayang Hoyong Palay

Hélok — Héran — Hémeng

Hésé, susah, pelik — Sesah — Sesah

Heuay — Heuay — Angob

Heubeul, lawas — Heubeul — Lami

Heug, seug — Mangga — Mangga

Hili, tukeur — Liron — Gentos

Hirup — Hirup — Jumeneng

Hudang — Hudang — Gugah

Huntu — Huntu — Waos

Hutang — Hutang — Sambetan

Hanca.

Posted on April 16, 2013, in Kandaga Basa. Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: