Undak-Usuk / Larapan (Penerapan) Basa Sunda (2)

(Bagéan KA-2 : ti I nepi ka P)

(Basa Kasar – Basa Sedeng – Basa Lemes)

Basa Kasar – Dipaké lamun urang ngobrol jeung nu geus loma.

Basa Sedeng / Loma – Basa lemes keur diri sorangan nalika urang nyarita ku basa lemes

Basa Lemes – Basa lemes keur ka batur nalika urang nyarita ku basa lemes

Iber, béja, warta — Wartos — Wartos

Idin — Widi — Widi

Igel — Igel — Ibing

Iket — Totopong — Udeng

Ilik, ngilikan — Ningalan — Ningalian

Ilu, ngilu — Ngiring — Ngiring

Imah — Rorompok — Bumi

Impi, ngimpi — Impén, ngimpén — Impén, ngimpén

Imut — Imut — Mesem

Incu — Pun incu — Tuang putu

Indit, miang — Mios — Angkat, jengkar

Indung — Pun biang — Tuang ibu

Inggis, risi — Inggis, risi — Rémpan

Injeum, nginjeum — Nambut — Nambut

Inum, nginum — Leueut, ngaleueut — Leueut, ngaleueut

Irung — Irung — Pangambung

Isuk, isukan — Énjing — Énjing

Itung — Itung — Étang

Iwal, kajaba — Kajaba – Kajabi

Jadi — Janten — Janten

Jaga — Jaga — Jagi

Jalma, jelema — Jalmi — Jalmi

Jauh — Tebih — Tebih

Jawab — Walon — Waler

Jero — Lebet — Lebet

Jeung — Sareng — Sareng

Jiga — Jiga — Sapertos,sakarupi

Jual — Ical — Ical

Jugjug — Bujeng — Bujeng

Juru, ngajuru — Ngalahirkeun — Babar

Kabéh, kabéhanana — Sadayana — Sadayana

Kabur, minggat — Minggat — Lolos

Kacida, naker — Kalintang — Kalintang, teu kinten

Kajeun, keun baé — Sawios — Sawios

Kakara, karék – Nembé – Nembé

Kapalang, kagok — Kapambeng — Kapambeng

Karémbong — Kekemben — Kekemben

Kari, tinggal — Kantun — Kantun

Kasakit, nyeri — Kasakit, kanyeri — Kasawat

Katara, kaciri — Katawis – Katawis

Katuhu — Katuhu – Tengen

Kawantu – Kawantos — Kawantos

Kawas — Sapertos — Sapertos

Kawin — Nikah, jatukrami – Jatukrami, réndéngan

Kédé, Kénca — Kénca — Kiwa

Kéjo, sangu — Sangu — Sangu

Kélék — Kélék — Ingkab

Késang — Karinget — Karinget

Keur, pikeun — Kanggo — Kanggo, haturan

Kiih — Kahampangan — Kahampangan

Kolot — Kolot — Sepuh

Kongkorong — Kangkalung — Kangkalung

Kop, pék — Mangga — Mangga

Kuat — Kiat – Kiat

Kubur – Kaluat — Kaluat

Kudu — Kedah – Kedah

Kuku – Kuku – Tanggay

Kulueut, nguluwut, nguyung – Nguluwut, nguyung — Ngangluh

Kumbah — Kumbah — Wasuh

Kumis — Kumis — Rumbah

Kumpul — Kempel — Kempel

Kungsi — Kantos — Kantos

Kurang — Kirang – Kirang

Kuren, kurenan – Rimbitan – Rimbitan

Kuring, sim kuring — Abdi, sim abdi — Sim abdi

Kutu – Kutu — Puntang

Labuh — Labuh — Geubis

Lahun, ngalahun — Ngalahun — Mangkon

Lain — Sanés — Sanés

Laju — Lajeng — Lajeng

Laki, lalaki — Lalaki — Pameget

Laku, payu, laris — Pajeng — Pajeng

Lalajo — Nongton — Nongton

Lamun, upama — Upami — Upami

Lanceuk — Pun lanceuk — Tuang raka

Lantaran, sabab — Jalaran, sabab — Margi

Lého — Lého — Umbel

Létah — Létah — Ilat

Leungeun — Leungeun — Panangan

Leungit — Leunit — Ical

Leutik — Alit — Alit

Leuwih — Langkung — Langkung

Lila — Lami — Lami

Mahal — Awis — Awis

Maksud — Maksad — Maksad

Malarat, miskin — Jalmi teu gaduh — Teu kagungan nanaon

Malem — Wengi — Wengi

Malik – Malik — Mayun

Mamayu — Mamayu — Mamajeng

Mangka, sing, muga — Mugi — Mugi

Maot — Maot — Pupus, tilar dunya

Marhum — Marhum, jenatna — Marhum, suargi

Méméh, saméméhna — Sateuacanna — Sateuacanna

Mending, leuwih hadé — Langkung saé –Langkung saé

Meujeuhna — Meujeuhna — Cekap

Meureun — Panginten — Panginten

Mimimti, mimitina — Kawitna — Kawitna

Minangka — Étang-étang — Étang-étang

Mindeng, remen — Sering — Sering

Minyak — Lisah — Lisah

Muga — Mugi — Mugia

Mupakat, rempug — Mupakat, rempug — Rempag

Murah — Mirah — Mirah

Najan, sanajan — Sanaos — Sanaos

Ngan — Mung — Mung

Ngaran — Wasta, nami — Jenengan, kakasih

Ngeunah — Ngeunah — Raos

Ngora — Ngora — Anom

Nini — Pun nini — Tuang éyang

Nyaho — Terang — Uninga

Nyaring — Nyaring — Teu acan kulem

Nyolowedor — Nyolowedor — Midua manah

Obat, ubar — Obat, ubar — Landog

Ogan, ondang — Ondang — Ulem

Omé,ngoméan,menerkeun — Ngalereskeun — Ngalereskeun

Paham — Paham,ngartos — Ngartos

Paju, maju — Majeng — Majeng

Paké, maké — Nganggo — Nganggo

Palangsiang, bisa jadi — Tiasa janten — Tiasa janten

Paliré, maliré – Maliré — Merhatoskeun

Pamajikan — Pun bojo — Tuang rayi

Pancuran, kamar mandi — Jamban — Jamban

Pandeuri — Ti pengker — Ti pengker

Pang, pangna, nu matak — Nu mawi — Nu mawi

Panggih, manggih, nimu — Mendak — Mendak

Pangkat, kadudukan — Kadudukan — Kalungguhan

Pangku, mangku — Mangku — Mangkon

Panon — Panon — Soca

Pantar, sapantar — Sapantar — Sayuswa

Paribasa — Paripaos — Paripaos

Pariksa, mariksa — Mariksa — Marios

Parna — Répot — Wales

Paro, saparo — Sapalih — Sapalih

Pasti, tangtu — Tangtos — Tangtos

Pati, teu pati — Teu patos — Teu patos

Patuh, matuh — Matuh — Linggih

Payung — Payung — Pajeng

Pédah — Ku margi, jalaran — Réhing

Pénta, ménta — Neda, nyuhunkeun — Mundut

Pecak, mecak, nyoba — Nyobi — Nyobi

Pencét, mencétan — Meuseulan — Meuseulan

Percaya — Percanten — Percanten

Perlu — Perlu — Peryogi

Permisi — Permios — Permios

Peuting — Wengi – Wengi

Pianakan — Pianakan — Wewetengan

Pihapé, mihapé — Wiat — Ngaweweratan

Pikir — Pikir — Manah

Piligenti — Piligentos — Piligentos

Pindah — Pindah — Ngalih

Pingping — Pingping — Paha

Pipi — Pipi — Damis

Poé — Dinten — Dinten

Poho — Hilap — Lali

Potong, popotongan — Patilasan — Patilasan

Puasa — Puasa — Saum

Puguh, tangtu — Tangtos — Tangtos, kantenan

Purun — Purun — Kersa

Hanca

Iklan

Posted on April 16, 2013, in Kandaga Basa. Bookmark the permalink. 1 Komentar.

  1. I came to your “Undak-Usuk / Larapan (Penerapan) Basa Sunda (2) | Andi Rustandi Sunarya” page and noticed you could have a lot more traffic. I have found that the key to running a website is making sure the visitors you are getting are interested in your subject matter. There is a company that you can get traffic from and they let you try it for free. I managed to get over 300 targetted visitors to day to my website. Visit them today: http://voxseo.com/traffic/

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: