Undak-Usuk / Larapan (Penerapan) Basa Sunda (3)

(Bagéan KA-3 : ti R Nepi ka W/ CACAP)
(Basa Kasar – Basa Sedeng – Basa Lemes)

Basa Kasar – Dipaké lamun urang ngobrol jeung nu geus loma.

Basa Sedeng / Loma – Basa lemes keur diri sorangan nalika urang nyarita ku basa lemes

Basa Lemes – Basa lemes keur ka batur nalika urang nyarita ku basa lemes

Rarabi — Rarabi — Garwaan

Raksa, pangraksa — Pangraksa — Panangtayungan

Ramo — Ramo — Réma

Rampés — Mangga — Mangga

Rasa, rumasa — Rumaos — Rumaos

Réa, loba — Seueur — Seueur

Récéh — Récéh — Artos alit

Reujeung — Bareng — Sareng

Reuneuh — Kakandungan — Bobot, ngandeg

Reureuh — Reureuh — Ngaso

Rieut — Rieut – Puyeng

Rikip, ririkipan — Ririkipan — Rerencepan

Ripuh — Ripuh — Répot

Robah — Robah — Robih

Roko, ududeun — Rokok — Sesepeun

Rua, sarua — Sarupi, sami — Sarupi, sami

Rujuk, rempug — Rempug — Rempag

Rumasa — Rumaos — Rumaos

Rupa, warna — Rupi — Rupi

Rusuh, rurusuhan — Énggal-énggalan — Énggal-énggalan

Saba, nyaba — Nyanyabaan — Angkat-angkatan

Sabot — Keur waktu — Waktos

Sabuk, beubeur — Beubeur — Beulitan

Sadia — Sayagi — Sayagi

Sakeudeung — Sakedap — Sakedap

Sakit, kasakit — Kasakit — Kasawat

Sakur — Sakur — Sugri

Salah — Lepat — Lepat

Salahsaurang — Salahsawios — Salahsawios

Salaki — Pun lanceuk — Carogé, tuang raka

Salamet — Salamet — Wilujeng

Salat, solat — Sambéang — Netepan

Salésma — Salésma — Pileg

Salempang, hariwang —  Salempang — Salempang, rajeg manah

Salin, disalin — Disalin — Gentos

Samak — Amparan — Amparan

Sampak, nyampak — Nyampak — Nyondong, kasondong

Samping — Sinjang — Sinjang

Sanding, kasanding — Kasanding — Kasumpingan

Sanggeus — Saparantos — Saparantos

Sanggup — Sanggem — Sanggem

Saré — Mondok — Kulem

Saréréa — Sadayana — Sadayana

Sarta, jeungna deui — Sareng — Sareng

Sarua — Sami — Sami

Sasarap — Sasarap, neda — Tuang

Sawah — Sawah — Sérang

Séjén — Séjén — Sanés

Séléh, nyéléhkeun — Masrahkeun — Nyanggakeun, ngahaturkeun

Séléwér, nyéléwér — Midua haté — Midua manah

Sémah — Tamu — Tamu

Sésa, kari — Kantun — Kantun

Sebut — Sebat — Sebat

Serah, nyerahkeun — Mirak — Mirak, ngésér

Seubeuh — Sesek — Wareg

Seuri — Seuri — Gumujeng

Siar, nyiar — Milari — Milari

Sibanyo — Sibanyo — Wawasuh

Sirah — Sirah — Mastaka

Sirit — Larangan — Larangan

Sisir — Pamérés — Pamérés

Soara, sora — Sora  — Soanten

Sorangan — Sorangan — Nyalira

Soré — Sonten — Sonten

Sugan, manawi — Manawi — Manawi

Suku — Suku — Sampéan

Sunat, nyunatan — Ngabersihan — Nyepitan

Sungut — Cangkem — Baham

Supaya — Supados — Supados

Surat — Serat — Serat, tétésan

Surup, kasurupan — Kasarumahan — Kacalikan

Suweng — Suweng — Kurabu, giwang

Tabéat — Adat — Panganggo

Tadina — Awitna, kawitna — Kawitna

Tai — Kokotor — Kokotor

Taksir, ngira — Nginten-nginten — Nginten-nginten

Taktak — Taktak — Taraju

Talatah — Wiat saur — Wiat saur

Tambah — Tambih — Wuwuh

Tampa — Tampi — Tampi

Tampolong — Tampolong, tempat luah — Pangludahan

Tanda, ciri — Tawis — Tawis

Tangén, katangén — Kanyahoan — Kauninga

Tangtung, nangtung — Nangtung — Ngadeg

Tanya — Taros — Pariksa

Tapi — Nanging — Nanging

Tarang — Tarang — Taar

Tarima — Tampi — Tampi

Tawar, nawar — Nawis — Mundut

Tayoh-tayohna — Rupina — Rupina

Téang, néangan — Milari — Milari

Ténjo, nénjo, nempo — Ningal — Ningali

Tepi — Dugi — Dugi

Téré — Téré — Kawalon

Téréh — Énggal — Énggal

Teleg, teureuy — Teleg — Telen

Tembang, nembang — Nembang — Mamaos

Tepi, nepi — Dugi — Dugi

Tepung — Tepang — Tepang

Terus — Teras — Teras

Teundeun — Simpen — Simpen

Tincak — Tincak — Dampal

Titah, nitah, jurung — Ngajurungan — Miwarangan

Tonggong — Tonggong — Pungkur

Topi, dudukuy — Topi, dudukuy — Tudung, langgukan

Tulis — Tulis — Serat

Tulung, pitulun — Pitulung — Pitandang

Tulus — Cios — Cios

Tuluy — Teras, lajeng — Teras, lajeng

Tumpak — Tumpak — Tunggang

Tunggu — Antos — Antos

Turun — Turun — Lungsur

Ucap — Ucap — Kedal, lisan

Ulah — Teu kenging — Teu kenging

Ulin — Ulin — Ameng

Umur — Umur — Yuswa

Urus, nguruskeun — Ngalereskeun — Ngalereskeun

Urut — Tilas — Tilas

Utama — Utami Utami

Waktu — Waktos — Waktos

Wani — Wantun — Wantun

Waras — Cageur — Damang

Waréh, sawaréh — Sapalih — Sapalih

Warga, dulur — Wargi — Wargi

Watara, sawatara — Sawatawis — Sawatawis

Wawuh — Wanoh, kenal — Kenal

Wedak — Pupur — Pupur

Wedal — Wedal — Weton

Wilang, kawilang — Kaétang — Kaétang

Wudu — Wulu, wudu — Abdas

Cag

Posted on April 16, 2013, in Kandaga Basa. Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: