Obahna Leungeun / Pergerakan Tangan

Obahna Leungeun

Garo, gagaro = ngeruk-ngerukkeun ramo leungeun (kuku) kana kulit lebah nu ateul.
Garo ganyang = gagaro saluar awak.
Garo maling = gagaro bari teu sadar, keur saré.
Garo singsat = gagaro bari nyingsat, lantaran geus teu sabar, atawa lantaran ambek (awéwé).
Garo-garo teu ateul = gagaro tukangeun ceuli, nandakeun bingung atawa keuheul.
Gupay, ngagupay = ngobahkeun leungeun tanda nitah nyampeurkeun, nyalukan ku isarah leungeun.
Gugupay = ngobahkeun leungeun tanda mileuleuyankeun (nu indit atawa nu mileuleuyankeun).
Malédog = ngalungkeun batu, jsté. Kalawan tarik, kana sato: anjing, jsté.
Mencét = neueulkeun atawa ngadempétkeun indung leungeunjeung curuk kana barang, bagian awak, jsté.
Mencétan = neueul-neueulkeun indung leungeun kana awak batur nu karasa carangkeul atawa nyareri sangkan cageur.
Meureup = ngeupeulkeun leungeun.
Meureupan = ngeupeulkeun leungeun diacung-acung, nangtang atawa ngajak gelut ka batur.
Nakis = nahan paneuggeul batur ku leungeun, supaya ulah keuna kana awak.
Nakol = neunggeulkeun barang teuas ku leungeun kana barang séjén: nakol bedug, nakol goong, jsté.
Naleukeum = nempatkeun leungeun atawa siku duanana nu dipaké nahan awak, kana méja, kana barang nu malang.
Nampiling = neunggeul pipi batur ku dampal leungeun.
Nanggeuy = mawa barang dinadampalleungeun ditamprakkeun, leungeunna tina semet siku sina ajeg (nanggeuy baki, jsb).
Nangkeup = ngadekkeun barang jsté, bari ngeukeupkeun leungeun duanana (ilaharna dilakukeun ka jelema).
Nangkeup sirah = nyekel sirah beulah tukang ku leungeun duanana nu ramona dipacorokkeun.
Nangkeup harigu = nempatkeun leungeun duanana sina julat-jalit dina harigu.
Néké = ngetrok sirah atawa tarang batur ku tonggong ramo nu ditikelkeun.
Neunggeul = ngeunakeun leungeun sakuat-kuatna supaya batur nyerieun.
Ninjul = nekenkeun tungtung ramo kana awak batur, biasana kana cangkéng.
Noél = ngeunakeun tungtung curuk kana awak batur, maksudna méré béja atawa isarah.
Nepak = ngeunakeun dampal leungeun atawa ku dampal ramo opatanana.
Nonjok = ngeunakeun peureup kalawan tarik.
Nunjuk = nuduhkeun ku curuk.
Nungkup = nutupan nu molongo ku leungeun, nutupan sungut nu keur heuay.
Nuyun = nungtun, nyekelan leungeun budak, jsté, dibawa leumpang.
Ngajembél = nyiwit rosa ku indung leungeun jeung tengah-tengah curuk.
Ngaléng = nyangkolkeun leungeun kana leungeun batur nu aya di gigireunana palebah taktak.
Ngarameus = ngalembutkeun barang ku ramo limaanana jeung dampal leungeun.
Ngarawu = nyokot barang (laleutik) ku dua dampal leungeun nu diréndéngkeun sarta dikewungkeun.
Ngarongkong = nyodorkein leungeun (awak milu obah) pikeun nyokot barang nu rada anggang, teu katepi bari diuk.
Ngélék  = barang bawa dina kélék didempét ku peupeuteuyan.
Ngéprét = ngobahkeun leungeun baseuh digentakkeun supaya cai nu napel ngaracleng; ngobahkeun leungeun (ramo limaanana) ngagentak kana awak batur (biasana kana beungeut) supaya nyerieun.
Ngeupeul = nyekel barang dina lengeun nu dikeupeulkeun (barangna digenggem ku ramo limaanana).
Nyabok = nampiling, neunggeul pipi batur ku dampal leungeun.
Nyakar = ngoét tapi leuwih parna ku kuku kabéhanana.
Nyawuk = nyokot barang (laleutik; béas, keusik, jsb) ku ramo kabéhanana jeung dampal leungeun sakaligus.
Nyewol = nyokot atawa ngalaan ku leungeun rada loba (nyewol sangu, nyewol pais lauk, jsb).
Nyintreuk = ngabetrikkeun tungtung jajangkung kana awak batur (biasana kana ceuli) supaya nyerieun; kana sato leutik (sireum, laleur, jsb) supaya paéh.
Nyiwit = ngeunakeun indung leungeun jeung tengah-tengah curuk (nyapit) kana awak batur supaya nyerieun.
Nyokot = mindahkeun barang tina tempatna, boh jauh boh deukeut, ku leungeun pikeun dipaké, didahar, jsb.
Nyokél = mukakeun barang, peti, jsb. anu teu bisa dibuka, ku alat saperti linggis, obéng gedé, jsb.
Nyolék = nyokot atawa ngalaan barang beyé/leuleus (sangu, jsb) mku ramo atawa ku parabot, séndok, jsb.
Nyolok = ngasupkeun barang nu panjang kana liang; ngasupkeun curuk kana liang irung, jsb.
Nyomot = nyokot barang saeutik ku tungtung ramo (béas, tipung, sangu, jsb).
Sidakep  = merenahkeun leungeun duanana kana dada.

Pedaran : Kang Iing Firmansyah / Caraka Sundanologi

Advertisements

Posted on April 17, 2013, in Diajar Basa Sunda. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: