Obahna Leungeun

Sababaraha sebutan pikeun obahna leungeun

 • Garo, gagaro = ngeruk-ngerukkeun ramo leungeun (kuku) kana kulit lebah nu ateul.
 • Garo ganyang = gagaro saluar awak.
 • Garo maling = gagaro bari teu sadar, keur saré.
 • Garo singsat = gagaro bari nyingsat, lantaran geus teu sabar, atawa lantaran ambek (awéwé).
 • Garo-garo teu ateul = gagaro tukangeun ceuli, nandakeun bingung atawa keuheul.
 • Gupay, ngagupay = ngobahkeun leungeun tanda nitah nyampeurkeun, nyalukan ku isarah leungeun.
 • Gugupay = ngobahkeun leungeun tanda mileuleuyankeun (nu indit atawa nu mileuleuyankeun).
 • Malédog = ngalungkeun batu, jsté. Kalawan tarik, kana sato: anjing, jsté.
 • Mencét = neueulkeun atawa ngadempétkeun indung leungeunjeung curuk kana barang, bagian awak, jsté.
 • Mencétan = neueul-neueulkeun indung leungeun kana awak batur nu karasa carangkeul atawa nyareri sangkan cageur.
 • Meureup = ngeupeulkeun leungeun.
 • Meureupan = ngeupeulkeun leungeun diacung-acung, nangtang atawa ngajak gelut ka batur.
 • Nakis = nahan paneuggeul batur ku leungeun, supaya ulah keuna kana awak.
 • Nakol = neunggeulkeun barang teuas ku leungeun kana barang séjén: nakol bedug, nakol goong, jsté.
 • Naleukeum = nempatkeun leungeun atawa siku duanana nu dipaké nahan awak, kana méja, kana barang nu malang.
 • Nampiling = neunggeul pipi batur ku dampal leungeun.
 • Nanggeuy = mawa barang dinadampalleungeun ditamprakkeun, leungeunna tina semet siku sina ajeg (nanggeuy baki, jsb).
 • Nangkeup = ngadekkeun barang jsté, bari ngeukeupkeun leungeun duanana (ilaharna dilakukeun ka jelema).
 • Nangkeup sirah = nyekel sirah beulah tukang ku leungeun duanana nu ramona dipacorokkeun.
 • Nangkeup harigu = nempatkeun leungeun duanana sina julat-jalit dina harigu.
 • Néké = ngetrok sirah atawa tarang batur ku tonggong ramo nu ditikelkeun.
 • Neunggeul = ngeunakeun leungeun sakuat-kuatna supaya batur nyerieun.
 • Ninjul = nekenkeun tungtung ramo kana awak batur, biasana kana cangkéng.
 • Noél = ngeunakeun tungtung curuk kana awak batur, maksudna méré béja atawa isarah.
 • Nepak = ngeunakeun dampal leungeun atawa ku dampal ramo opatanana.
 • Nonjok = ngeunakeun peureup kalawan tarik.
 • Nunjuk = nuduhkeun ku curuk.
 • Nungkup = nutupan nu molongo ku leungeun, nutupan sungut nu keur heuay.
 • Nuyun = nungtun, nyekelan leungeun budak, jsté, dibawa leumpang.
 • Ngajembél = nyiwit rosa ku indung leungeun jeung tengah-tengah curuk.
 • Ngaléng = nyangkolkeun leungeun kana leungeun batur nu aya di gigireunana palebah taktak.
 • Ngarameus = ngalembutkeun barang ku ramo limaanana jeung dampal leungeun.
 • Ngarawu = nyokot barang (laleutik) ku dua dampal leungeun nu diréndéngkeun sarta dikewungkeun.
 • Ngarongkong = nyodorkein leungeun (awak milu obah) pikeun nyokot barang nu rada anggang, teu katepi bari diuk.
 • Ngélék  = barang bawa dina kélék didempét ku peupeuteuyan.
 • Ngéprét = ngobahkeun leungeun baseuh digentakkeun supaya cai nu napel ngaracleng; ngobahkeun leungeun (ramo limaanana) ngagentak kana awak batur (biasana kana beungeut) supaya nyerieun.
 • Ngeupeul = nyekel barang dina lengeun nu dikeupeulkeun (barangna digenggem ku ramo limaanana).
 • Nyabok = nampiling, neunggeul pipi batur ku dampal leungeun.
 • Nyakar = ngoét tapi leuwih parna ku kuku kabéhanana.
 • Nyawuk = nyokot barang (laleutik; béas, keusik, jsb) ku ramo kabéhanana jeung dampal leungeun sakaligus.
 • Nyewol = nyokot atawa ngalaan ku leungeun rada loba (nyewol sangu, nyewol pais lauk, jsb).
 • Nyintreuk = ngabetrikkeun tungtung jajangkung kana awak batur (biasana kana ceuli) supaya nyerieun; kana sato leutik (sireum, laleur, jsb) supaya paéh.
 • Nyiwit = ngeunakeun indung leungeun jeung tengah-tengah curuk (nyapit) kana awak batur supaya nyerieun.
 • Nyokot = mindahkeun barang tina tempatna, boh jauh boh deukeut, ku leungeun pikeun dipaké, didahar, jsb.
 • Nyokél = mukakeun barang, peti, jsb. anu teu bisa dibuka, ku alat saperti linggis, obéng gedé, jsb.
 • Nyolék = nyokot atawa ngalaan barang beyé/leuleus (sangu, jsb) mku ramo atawa ku parabot, séndok, jsb.
 • Nyolok = ngasupkeun barang nu panjang kana liang; ngasupkeun curuk kana liang irung, jsb.
 • Nyomot = nyokot barang saeutik ku tungtung ramo (béas, tipung, sangu, jsb).
 • Sidakep  = merenahkeun leungeun duanana kana dada.


Dicutat tina : Peperenian Urang Sunda

Posted on April 17, 2013, in Kandaga Basa. Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: