Rupa – Rupa Leumpang

Rupa – Rupa Leumpang
Boyot = leumpang kendor bangun beurat awak.
Déog/péngkor =leumpang dingdet lantaran suku nu sabeulah rada pondok.
Dohot-doho = leumpang lalaunan bari semu dodongkoan cara peta nu ngadodoho.
Égang/égol = leumpang cara budak nu anyar disunatan lantaran bisul dina palangkakan, jsté.
Gonjléng = leumpang awéwé bari  ngobah-ngobahkeun awak, haying narik perhatian lalaki.
Ingkud-ingkuan/jingkrung = leumpang teu bener lantaran nyeri suku, jsté.
Jarigjeug/jumarigjeug = leumpang bari semu rék labuh (biasana jalma nu geus kurang tanaga atawa nu kakara hudang gering).
Jingjet = leumpang semu hésé ngaléngkah lantaran cacad suku atawa make samping nu heureut teuing.
Képoh = leumpang teu bener lantaran tuur rada paadu (méh kawas aksara x).
Kukurubutan = leumpang rada dodongkoan di nu bala atawa di nu rembet kakayon.
Moyongkod/mongkoy = leumpang anca rada dongko, némbongkeun ulat sieun atawa éra.
Narabas  = leumpang di nu bala atawa di nu rembet kalawan teu miduli cucuk, jsb.
Neker = leumpang di tempat nu nanjak pisan (netek).
Néléndén = leumpang budak, anca, pikalucueun.
Nelenyeng = leumpang nu asalna anca ujug-ujug gancang.
Niliktik = leumpangh budak nu kakara bias leumpang gancang, titiliktikan ka ditu ka dieu.
Nolog = leumpang talag-tolog (lantaran teu awas) di nu poék.
Noyod = leumpang nurutkeun karep sorangan, teu maliré ka nu nyaram.
Ngabadaus = leumpang (semu gancang) teu luak-lieuk.
Ngabéngbéos/méngpéos = leumpang teu luak-lieuk (biasana lantaran aya kakeuheul, kateusugema, jsté). Ngadaligdeug/dalugdag-daligdeug = jarugjag-jarigjeug, leumpang kawas nu mabok, kawas nu rék titotolonjong.
Ngadédod = (awéwé) nu leumpang anca sarta biritna ka kénca ka katuhu.
Ngagidig = leumpang gancang sarta segut.
Ngadigleu = leumpang kendor, semu bareurat ngléngkah.
Ngadudud = leumpang gancang teu luak-lieuk.
Ngandeuang = leumpang sale, dada ajeg, bari keupat laun.
Ngagéang = leumpang semu égang.
Ngageblay = leumpang awéwé, anca, bari keupat laun, geblay-geblay.
Ngageblig = leumpang bari neundeut-neundeutkeun suku tepi ka kadéngé sora blig, blig, blig (sabalikna tina keketeyepan)
Ngagéboy = leumpang awéwé nu rada lintuh, awakna semu leuleus.
Ngagégag = leumpang kendor semu beurat awak.
Ngagéyot/ngagiyet = leumpang awéwé bari semu ngobah-ngobahkeun bujur.
Ngageuyeuggeung = leumpang laun nu keur gering atawa nu kakara hudang gering.
Ngagidig/ngagedig = leumpang gancang sarta segut (sarua jeung ngadigdig).
Ngagigeug = leumpang semu beurat ku awak, oyag ka kénca ka katuhu.
Ngagilincing = sesebutan keur nu leumpang teu mawa nanaon.
Ngagiplek = leumpang awéwé nu gendut, bujurna guplak-giplek.
Ngagitek = leumpang awéwé bari semu ngaghutak-gitek bujur.
Ngalanggéor = leumpang awéwé (biasana nu lenggik) nu alus katempona.
Ngaléjég/lajag-léjég = leuleumpangan di hareupeun batur bari ambek.
Ngalénghoy = leumpang alon lantaran cape.
Ngaleyad = leumpang anca diaplén.
Ngeteyep = leumpang laun ( biasana nu keur ngintip) sieun kadéngé atawa katempo ku batur.
Ngincid = leumpang gancang sorangan.
Ngingkig = leumpang gancang teu luak-lieuk.
Ngiciprit = leumpang keur waktu hujan atawa loba kénéh cileuncang.
Nyelengceng = leumpang gancang sosoranganan (miheulaan batur).
Ngungkug = leumpang gancang teu luak-lieuk.
Nyerenteng/nyirinting = leumpang semu lumpat nyampeurkeun batur (bari ambek).
Rarampéolan = leumpang semu leuleus (nu keur mabok, jsté.).
Rincug = leumpang teu bener lantaran nyeri dampal suku, atawa leumpang di nu bala sieun kacugak lantaran teu make sandal/sapatu.
Sasampoyongan = leumpang gagaléongan (nu keur mabok, jsté.).
Sésélékét = leumpang diantara jelema loba.
Seselendep = sarua jeung sésélékét.
Singkang = leumpang semu jegar lantaran sukuna (ti lebah tuur ka handap) semu ka luar, sabalikna tina képoh.
Tonggoy = leumpang teu luak-lieuk (bari tungkul), teu miroséa ka nu gegeroan.
Totolonjongan = leumpang kawas nu rék titotolonjong.
Turugtug, nurugtug = leumpang gancang di nu mudun.
Tuturubun = turun atawa leumpang rurusuhan, buru-buru.

Nuduhkeun leumpang lobaan
Ngabring = leumpang babarengan.
Ngabrul = kaluar atawa indit babarengan.
Ngaburudul = kaluar ti hiji tempat (lobaan).
Ngaleut = leumpang babarengan (jalamana leuwih loba ti batan ngabring).
Ngantay = sarua jeung ngaleut, biasana ngajajar katukang
Ngeungkeuy = saharti jeung ngaleut; ngaleut ngeungkeuy ngabandaleut ngembat-ngembat nyatang pinang (paribasa).
Pedaran : Kang Iing Firmansyah / Caraka Sundanologi

Posted on April 17, 2013, in Kandaga Basa. Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: