Sesebutan ka Jelema

Sesebutan ka Jelema

Aki-aki = lalaki nu geus kolot pisan.
Balég tampélé = mangkat begér, wani di tukangeun, ari di hareupeun éra kénéh.
Bijil bulu mayang = saharti jeung balég tampélé.
Budak = anak jalma nu can balég.
Budak gumélo = budak nu can boga jeujeuhan (pikiran) lantaran budak kénéh, kira-lira umur 2-4 taun.
Budak kamalolé = budak nu nurutkeun kapercayaan baheula kudu diruat, lantaran aya tanda wisnu (tanda bodas) dina awakna, biasana rarungsing teu daék cicing bari teu kanyahoan naon sababna atawa kasakitna.
Budak pahatu = budak nu geus teu boga indung (ditinggalkeun maot).
Budak yatim = budak nu geus teu boga bapa (ditinggalkeun maot).
Budak pahatulalis = budak nu geus teu boga indung teu boga bapa.
Bujang = lalaki nu geus balég tapi can kawin.
Bujang jengléngan = jajaka tulén.
Beubeureuh = kabogoh (lalaki).
Bébéné = kabogoh (awéwé).
Cawéné = parawan, awéwé anu can kawin.
Cetuk dawuk = jalma nu geus kolot, buukna geus méh kabéh bodas ku huis.
Duda = lalaki nu kungsi boga pamajikan tur can kawin deui.
Galak sinongnong = budak lalaki nu mimiti aya sir ka awéwé (sarua jeung balég tampélé, ngan geus rada aya kawani).
Kolot = jalma nu geus cukup umur, leuwih ti tengah tuwuh.
Kolot sapeuting = jalma kolot nu euweuh kanyaho (bodo), diupamakeun ka orok nu kakara dijurukeun sapeuting.
Kokolot begog = jalma nu nyanyahoanan kawas nu geus kolot, nyeta-nyeta kalakuan kolot.
Kontrong-kontrong = jalma nu geus kacida kolotna leuwih ti aki-aki.
Lanjang = awéwé nu can kawin.
Ngomboan = lalaki nu mimiti begér ka awéwé, sorana mimiti ngagedéan.
Parawan = cawéné, awéwé nu can kawin.
Parawan jekékan = mojang tulén.
Randa/rangda = awéwé nu geus diserahkeun atawa ditinggalkeun maot ku salakina.
Randa béngsrat/kulanjar = randa nu saenyana mah parawan kénéh, can sapatemon jeung salaki méméh diserahkeun.
Séngsérang panon = parawan atawa bujang nu keur meujeuhna resep nénjo, resep naksir.
Tangah tuwuh = jalma nu umurna kira-kira 40-45 taun.
Turun amis cau = parawan nu mimiti begér.

Pedaran : Kang Iing Firmansyah / Caraka Sundanologi

Advertisements

Posted on April 17, 2013, in Diajar Basa Sunda. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: