Ngaran Patempatan dina Basa Sunda

Ieu mangrupakeun sababaraha sebutan pikeun patempatan tina basa Sunda

 • alun-alun tanah lapang di hareupeun kabupatén, kawadanaan, jsté.
 • babakan lembur anyar; ngababakan, nyieun lembur anyar.
 • babaladon kotakan leutik anu pernahna di bagian tanah sésém­péran; di sawaréh tempat disebut ogé baladoan.
 • babantar bagian walungan nu ngocorna leuwih tarik. Disebut ogé parung.
 • balungbang kamalir gedé sarta rada jero tadah cileuncang.
 • bangawan walungan nu kacida gedéna.
 • basisir sisi tanah (keusik) nu adek ka laut.
 • bojong/bobojong tanah anu nyodor ka cai (walungan, talaga, laut); jojontor, jajirah.
 • bubulak sarupa tegalan, tanah nu pinuh ku jukut nu aya di lam­ping atawa di pasir.
 • bungin pulo di muara walungan. Disebut ogé délta.
 • dayeuh kota, nya éta ibukota nagara propinsi atawa kabupatén, bisa ogé hartina lembur pamatuhan.
 • dungus gundukan tatangkalan laleutik nu rada rembet (di leu­weung). Disebut ogé rungkun atawa ruyuk.
 • émpang balong atawa kulah gedé (lega).
 • galengan tambakan leutik (ngagaleng manjang) ngawangun kotakan sawah.
 • gawir sisi jurang, tanah anu mudunna nyuksruk atawa sisi tanah anu lungkawing.
 • girang tempat jol ngocorna cai: cai ngocorna ti girang ka hilir.
 • gunung tanah anu munjukul kacida luhurna, saluhureun pasir, biasana luhurna leuwih ti 600 méter.
 • hilir tempat nu dituju ku cai nu ngocor lantaran leuwih handap, sabalikna tina girang.
 • hulu cai/sirah cai tempat kaluar cinyusu nu engkéna jadi wa­lungan.
 • huma tanah darat nu dipelakan paré teu dikocoran cai (ngandel­keun cai hujan), di sisina sok dipelakan palawija.
 • hunyur taneuh nu munjukul siga imah rinyuh di tegal atawa dina tetelar; imah rinyuh.
 • jajirah bagian tanah daratan nu méh kakurilingan ku laut (méh mangrupa pulo).
 • jami huma tipar, robahan tina jarami; geus rumpak jami, geus réngsé panén di sawah.
 • jojontor tanah nu nyodor ka cai, leuwih panjang ti batan tanjung; bobojong.
 • jungkrang/jurang bagian tanah anu legokna jero sarta sisi-sisina gurawés.
 • kabuyutan tempat anu dianggap karamat, patilasan jaman baheula.
 • karéés sisi walungan nu réa keusikan minangka kikisik; cadas.
 • kebon tanah darat nu dipelakan rupa-rupa pepelakan saperti bungbuahan, palawija, jeung sarupaning ti éta.
 • kikisik sisi laut nu mayat sarta keusikan.
 • kuburan tanah tempat ngubur mayit; makam, astana.
 • kulah balong leutik, tempat miara lauk. Mangrupa cai ngemplang dina tanah beunang ngali.
 • lamping bagian gunung atawa pasir antara puncak jeung tutug­an­ana; bagian gunung luhureun tutugan atawa sukuna.
 • landeuh tempat anu leuwih handap ti tempat urang, sabalikna tina tonggoh (tempat, pakarangan atawa jalan anu leuwih luhur).
 • laut bagian dunya nu dieusi cai asin, sarta nu misahkeun daratan jeung daratan; sagara.
 • lebak tempat nu leuwih handap ti batan tempat urang cicing, sabalikna tina tonggoh; landeuh.
 • legok tempat nu rada handap ti tempat nu aya di sakurilingeunana.
 • legon bagian basisir anu ngelok ka darat, sarupa teluk ngan leu­wih leutik.
 • lembur kampung di luar kota, padumukan jelema nu diwangun ku sababaraha imah.
 • léngkob tempat anu legok antara dua lamping.
 • leuweung tempat lega atawa wewengkon nu pinuh ku kakayon (tatangkalan) sarta teu dipaké matuh ku jelema. Kajaba ti nu ngajaga, biasana panonoban sato jarah.
 • leuweung geledegan leuweung anu sakuriling bungking pinuh ku rupa-rupa kakayon sarta teu kasaba ku manusa iwal saru­paning sasatoan.
 • leuweung gerot leuweung geledegan, leuweung gedé.
 • leuweung ganggong simagonggong leuweung nu kaayaanana geueuman, pikasieuneun.
 • leuweung larangan/tutupan leuweung nu teu meunang digang­gu boh sasatoanana boh tutuwuhanana.
 • leuweung luwang-liwung leuweung geledegan nu teu kasaba ku jelema.
 • leuwi babagian walungan nu rada jero tur biasana rada rubak.
 • mandala daérah, wilayah lembur; lembur singkur mandala sing­kah: lembur nu jauh ka ditu ka dieu.
 • momonggor/monggor pasir nu rada handap sarta leuwih leutik.
 • muhara tungtung walungan di hilir, tempat patepungna wa­lu­ngan jeung laut atawa walungan leutik jeung walungan gedé.
 • mumunggang/geger bagian gunung pangluhurna, tonggong gunung anu manjang.
 • pabuaran tempat bubuara matuh di tempat anyar. Anu ngumbara sok loba nu terus bubuara, tara balik deui ka lembur asalna.
 • padépokan/dépok kampung, patapan; patapan biasana ayana di nu suni.
 • padukuhan padumukan nu jauh ti kota; padusunan
 • padusunan pakampungan nu jauh ti kota.
 • pamakaman patempatan/wewengkon anu dipaké kuburan/as­tana.
 • pasir gunung leutik tur teu sabaraha luhur.
 • pasiringan pakampungan, padésan (asal tina siring: kampung).
 • ponclot/poncot bagian pangluhurna tina gunung, munara, jsb.; puncak.
 • puncak bagian gunung anu pangluhurna, atawa ponclot.
 • régol kampung nu pernahna aya sabudeureun gedong kabupatén beulah tukang.
 • reuma tanah darat urut huma anu keur direureuhkeun lantaran geus teu subur deui.
 • rorah cai ngocor sarupa susukan, ayana di leuweung.
 • sabang tanah darat nu dihapit ku dua walungan.
 • sagara ilikan laut.
 • sampalan tegal tengah leuweung tempat nyatuan sato jarah.
 • sarakan/paku sarakan tempat lahir, lemah cai.
 • sawah tanah anu dipelakan paré, dikembeng, dikurilingan ku galengan.
 • sédong angkrong di sisi walungan di jero leuwi.
 • situ balong nu leuwih lega sarta rada jero.
 • somang jurang anu gurawés sarta jero.
 • sungapan tempat ngocorkeun cai ti walungan atawa solokan ka sawah, ka balong.
 • susukan solokan jalan cai beunang nyieun jelema.
 • talaga situ alam nu jadi ku manéh lain meunang nyieun jelema (upamana Talagawarna, Talagabodas).
 • taman/patamanan kebon kembang jeung tatangkalan séjén nu alus sarta lega.
 • tambakan bendungan panjang sarta rubak (tambakan balong); panahan cai balong, ayana di sakuriling balong. Mun di sawah mah ilaharna sok disebut galengan.
 • tanjung jojontor, tanah anu nyodor ka laut.
 • tarikolot tempat/daérah urut lembur, lembur nu tadina gegek imahna kaayaanana robah jadi coréngcang.
 • tegalan tanah lega sarta rata nu sabagian gedé pinuh ku jukut wungkul.
 • teluk bagian sisi laut anu ngelok ka darat, sabalikna tina tanjung.
 • tepiswiring sesebutan séjén keur pasisian atawa pilemburan.
 • tetelar tanah datar di tengah sawah nu teu kahontal ku cai, biasana sok dipaké pangangonan.
 • tipar pihumaeun méméh disasap atawa dipacul.
 • tonggoh tempat anu leuwih luhur ti batan tempat urang cicing.
 • tutugan suku gunung, bagian gunung beulah handap.
 • wahangan jalan cai anu jadi ku manéh, nyaéta walungan anu leuwih gedé batan solokan.
 • walungan wahangan gedé. Disebut ogé bangawan


Dicutat tina :
– sundanews.com
– Pepernian Urang Sunda

Posted on April 18, 2013, in Kandaga Basa. Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: