Pancakaki

Pancakaki (Turunan atawa Sadulur)

Pancakaki téh nyaéta perenahan jelema ka jelema deui anu sakulawarga atawa anu ka asup baraya kénéh.

a. Rundayan atawa Turunan
– Anak : turunan kahiji
– Incu : turunan kadua, anakna anak
– Buyut : anak incu
– Bao : anakna buyut
– Janggawaréng atawa canggahwaréng : anakna Bao
– Kait Siwur : anakna janggawaréng
– Ka handapna éekésélér

b. Ka Luhur
– Bapa : lalaki nu boga anak, salaki indung
– Indung : awéwé nu boga anak, pamajikan bapa
– Aki : bapana indung atawa bapa
– Nini : indungna indung atawa bapa
– Buyut : indung/bapana aki atawa nini
– Bao : indung/bapana buyut
– Janggawaréng : indung/bapana bao
– Kait Siwur : indung/bapana janggawaréng

c. Ka Gigir
– Adi : dulur sahandapeun
– Lanceuk : dulur saluhureun
– Emang/Paman : adina bapa atawa indung (lalaki)
– Bibi : awéwé adina bapa atawa indung
– Ua/Toa : lanceuk bapa atawa indung
– Alo : anak lanceuk
– Suan: anak adi
– Kapiadi : anakna emang/bibi
– Kapilanceuk : anakna ua
– Incu ti gigir : incuna adi
– Aki ti gigir : lalaki, adina atawa lanceukna aki/nini
– Nini ti gigir : awéwé adina atawa lanceukna aki/nini
– Ua ti gigir : anakna lanceuk aki/nini
– Emang ti gigir : anakna adi aki/nini (lalaki)
– Bibi ti gigir : anakna adi aki/nini (awéwé)

d. Istilah sejenna
– Adi beuteung : adina pamajikan/salaki
– Dulur sabrayna : dulur misan, anak paman, bibi atawa ua
– Dulur teges : dulur enya, saindung sabapa
– Indung Téré/kawalon : pamajikan bapa, lain anu ngalahirkeun urang
– Bapa Téré/Kawalon : salaki indung lain anu ngalantarankeun urang lahir
– Anak Téré : anak sampakan ti salaki atawa Pamajikan
– Dulur patétéréan : anak indung atawa anak bapa téré
– Cikal : anak panggedéna
– Pangais bungsu : lanceukna nu bungsu
– Bungsu : anak pangleutikna
– Baraya laér : baraya nu nurutkeun pancakaki geus jauh perenahna
– Teu Hir teu Walahir : teu baraya saeutik-eutik acan
– Bau-bau Sinduk : baraya keneh sanajan geus laer
– Dulur pét ku hinis : dulur teges
– Baraya : sakur nu aya pancakakina
– Karuhun : luluhur, jalma-jalma anu kungsi lila heulaeun urang nu ngarundaykeun urang

 

Dicutat tina : Giwangkara Kaca 5 no. 2894 Taun Ka – 39 Bulan Maret 2012,
Ku Sunta Atmaja

Advertisements

Posted on April 18, 2013, in Diajar Basa Sunda. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: