Kaayaan (Sipat) Jalma

Kaayana (Sipat) Jalma

Bahénol = awakna lintuh matut, tapi bangun nu peungkeur
Bahono = bohono, démplon, donto, lintuh semu peungkeur
Bangbang = awakna jangkung gedé
Bangir = irungna alus, mancung
Bayuhyuh = awakna lintuh pisan
Bedegul = sirahna gedé
Besekel = awakna pendék gedé bari ngeusi
Bolotot = panonna gedé
Bopéng/garok = bowék, beungeutna pinuh ku céda urut kasakit cacar (kuris) / Rupa beungeut atawa pasemon anu wanian
Botak/butak = gundul ti tengah-tengah sirah nepi kana tarang
Buncir = sok dilarapkeun kana kaayaan beuteung (budak) anu mereketengteng lantaran loba eusina
Bureuteu = beuteung nu nyemplu (lantaran lintuh, keur kakandungan, atawa boga kasakit)
Cadél = teu béntés nyebut aksara/r
Cameuh = caréhamna rada ngelok
Camihmil = pipina rada kebi lantaran montok
Cadok = gado nyodor ka hareup
Cingked = leumpangna pincang lantaran nyeri suku atawa caad salahsahiji sukuna
Ceureuleuk/cureuleuk = panonna buleud, beresih, cahayaan tur alus sorotna
Demés = irungna pésék
Demplu = awakna lintuh teu matut
Dénok = awakna rada montok, donto tur geulis
Déog = sukuna péngkor, teu bisa leumpang bener lantaran suku nu sabeulah rada pondok
Galing = buukna rada rintit
Galing muntang = buukna rintit tungtungna
Gamuleng = gademol, rupa beungeutna buleud tur ngeusi, awakna donto; (nu disebut gamuleng biasana awéwé nu pakulitanana konéng umyang)
Geulis = awéwé nu rupana alus pikaresepeun
Gomplok = buukna kandel
Gundul = sirahna lénang taya buukan
Gandang = lalaki nu hadé dangong, boh dina leumpang boh dina paripolah
Héjo carulang = kulit awéwé nu alus, rada ngoraan tina hideung santen
Hulupeutieun = sirahna leutik
Jalugjug = awakna jangkung
Jebléh = biwirna nu handap leuwih rubak batan nu luhur sarta arada ngampléh
Jeding = biwir nu luhur leuwih rubak/nonjol batan nu handap
Kambuy = awakna lintuh tapi teu séhat, siga karembung
Kasép = lalaki nu rupana alus
Kécéng = panonna teu nénjo sabeulah
Kecing = sieunan, teu wanu\i sabab nyanghareupan lawan nu leuwih gedé, unggul, bedas (nurutkeun anggapan) padahal can tangtu leuwih
Kékéd = ramona hareuras lantaran kasakit incok, jsb
Kéwes = sesebutan ka jelema nu tegep, pantes katénjona
Kemong = pipina semu ngelok lantaran kuru
Kempot = pipina legok saeutik lamun keur seuri siga liang undur-undur
Keueuseun = huntuna goréng, harideung tur teu rata.
Lenggik = awakna jangkung leutik, ramping (awéwé).
Lenjang = awakna lenggik leutik sarta lengkéh (leutik cangkéngna), ramping (awéwé).
Lingsig = awakna ngeusi, séhat, lantaran diurus.
Lolong = panonna duanana teu bisa nénjo.
Nongnong = tarangna rada nonjol
Ngajedig = sesebutan keur kumis atawa halis anu kandel.
Pacér = sukuna leutik.
Pécak = panonna teu nénjo sabeulah.
Péngkor = sukuna pincang, teu bisa leumpang bener.
Pétét = panonna leutik saperti nu satengah peureum.
Pireu/pégo = teu bisa ngomong.
Pongés = irungna cacad tungtungna.
Rangkebong = awakna begang pisan (biasana jalma nu tas hudang gering atawa jalma nu geus kolot pisan).
Rebéh = rada beukah ka gigir (biwir budak nu ceurik), irungna bekah lantaran ngarasa atoh dipuji.
Regéng = awakna begang atawa kuru.
Rogés = huntuna goréng (teu rata).
Sampulur = awakna alus potonganana (biasana dilarapkeun ka awéwé)
Sieuran = dilarapkeun kana kaayaan beungeut jalma anu hanteu kaasup kasép atawa geulis, tapi lamun dilelekan (ditelek-telek) pantes atawa tegep.
Sipit = panonna rada leutik henteu bolotot (panon bangsa Cina).
Tonggar = huntuna nyodor ka hareup, tampolana tepi ka matak hésé balem.

Pedaran : Kang Iing Firmansyah
Dicutat tina PEPERENIAN

Advertisements

Posted on April 19, 2013, in Diajar Basa Sunda. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: