Pasipatan Jalma

Pasipatan jalma aya dua rupa, nyaéta sipat hadé jeung sipat goréng

 

A. PASIPATAN JALMA ANU HADE :

Adil = henteu pilih kasih
Antieum = lungguh, henteu loba tingkah
Apik = Ati-ati kana pagawéan supaya hasilna hadé
Balabah = resep tutulung
Banteran, wanter = wani henteu éraan
Basajan = sederhana, henteu kaleuleuwihi dina laku lampah
Bener = pamikiranana nurutkeun aturan hade
Béréhan = resep barang béré
Berséka = apik kana ngurus awak jeung papakéan
Daékan = lamun dititah tara hésé
Deudeuh = Welas asih atawa nyaah ka sasama
Gemi, rikrik = resep neundeun rejeki
Getol = upama digawé henteu loba ngareureuh, budak sakola jarang absén.
Hidep = tara ulin teu puguh
Kandulan = henteu lalawora dina sagala rupa hal salilana ati ati
Parimpén = neundeun barang dina tempatna, henteu asal baé
Pinter = uteukna sagala bisa
Rajin = daékan kana gawé
Rapékan = sagala pagawéan dicabak
Sabar = tara ambek
Satuhu = nurut kana sagala papatah/paréntah
Singer = kana gawé trampil / loba pangabisa
Soméah, saréhséh, géréwél = akuan, resep nanya
Sopan = nyaho anggah-ungguh tatakrama
Suhud = soson-soson kana pagawéan
Surti = nganyahoankeun kana kaayaan/kahayang batur
Tanghian = resep hudang isuk-isuk
Tarapti = henteu lalawora dina sagala rupa hal salilana ati-ati
Tartib = ati-ati dina sagala pagawean
Tawekal = dina sagala rupa hal prihatin henteu aral
Wekel = digawé henteu bosenan
Wijaksana = mutuskeun hiji perkara pisugemaeun, teu aya pacengkadan

 

B. PASIPATAN JALMA ANU GORENG :

Awuntah = teu bias nyimpen rejeki
Barangasan = gedé ambek
Bawél = resep nganteurkeun omongan ka batur
Bengis = gedé ambek sok mergasa
Beubeulieun = resep diugung-ugung
Burahol = gedé rahul (wadul)
Campelak, culangung = wani ka saluhureun
Cegisan, cegekan = henteu payaan resep ngawada
Céngéng, belikan, delitan = gampang putus asa atawa tampaan kana omongan tuluy sedih
Centil, genjlé, ganjen = polahna kaleuleuwihi (awéwé)
Céréwéd = réwél teu weléh ngomong
Cidra = bohong / jalir kana janji.
Cileureun = balangah upama di sina tunggu
Codéka = geus katohyan kalakuan goréng
Cologog, colonos = teu boga tatakrama
Cunihin, purunyus = kalakuanana pikasebeleun (lalaki)
Deleka = resep nyiksa sasatoan
Géhgéran = resep pipilueun
Kebluk = jalma anu hésé dihudangkeun
Kuuleun = anu teu aya kahayang, teu boga kahayang
Limpeuran = pohoan kana teundeun sorangan
Malaweung = teu husu upama dipapatahan
Mumulan = embung digawé
Murugul = mawa karep sorangan
Ngabalun = indit-inditan kamana karep
Nyéndéng = awéwébaha ka salaki
Orowodol = digawé asal baé
Panasbaran = jalma panasan teu kaop kaluhuran dunya
Pelekik, licik = sok ngarah barang atawa ajang keur batur
Rucah = resep miceunan duit teu puguh
Saliwang, liwar = salah pangdéngé
Suudon = goréng sangka batur
Tambélar, jolédar = henteu ngariksa ka kolot
Teureugeus, seureudeug = digawéna gurung gusuh
Tiktikan = méré resiko (balanja) ngutik-ngutik di tanyakeun
Toloheor = mata karanjang teu kaop nempo nu geulis (lalaki)
Tungi, degeg = bedegong tara daék nanya
Wangkelang = tara nurut kana papatah

Dicutat tina sababaraha sumber

Advertisements

Posted on January 3, 2014, in Diajar Basa Sunda. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: