Pasipatan Jalma

Pasipatan jalma aya dua rupa, nyaéta sipat hadé jeung sipat goréng

A. PASIPATAN JALMA ANU HADE :

 • Adil = henteu pilih kasih
 • Antieum = lungguh, henteu loba tingkah
 • Apik = Ati-ati kana pagawéan supaya hasilna hadé
 • Balabah = resep tutulung
 • Banteran, wanter = wani henteu éraan
 • Basajan = sederhana, henteu kaleuleuwihi dina laku lampah
 • Bener = pamikiranana nurutkeun aturan hade
 • Béréhan = resep barang béré
 • Berséka = apik kana ngurus awak jeung papakéan
 • Daékan = lamun dititah tara hésé
 • Deudeuh = Welas asih atawa nyaah ka sasama
 • Gemi, rikrik = resep neundeun rejeki
 • Getol = upama digawé henteu loba ngareureuh, budak sakola jarang absén
 • Hideng = Nyaho naun anu kudu dilampahkeun sapopoé dina waktuna
 • Kandulan = henteu lalawora dina sagala rupa hal salilana ati ati
 • Parimpén = neundeun barang dina tempatna, henteu asal baé
 • Pinter = uteukna sagala bisa
 • Rajin = daékan kana gawé
 • Rapékan = sagala pagawéan dicabak
 • Sabar = tara ambek
 • Satuhu = nurut kana sagala papatah/paréntah
 • Singer = kana gawé trampil / loba pangabisa
 • Soméah, saréhséh, géréwél = akuan, resep nanya
 • Sopan = nyaho anggah-ungguh tatakrama
 • Suhud = soson-soson kana pagawéan
 • Surti = nganyahoankeun kana kaayaan/kahayang batur
 • Tanghian = resep hudang isuk-isuk
 • Tarapti = henteu lalawora dina sagala rupa hal salilana ati-ati
 • Tartib = ati-ati dina sagala pagawean
 • Tawekal = dina sagala rupa hal prihatin henteu aral
 • Wekel = digawé henteu bosenan
 • Wijaksana = mutuskeun hiji perkara pisugemaeun, teu aya pacengkadan

B. PASIPATAN JALMA ANU GORENG :

 • Awuntah = teu bias nyimpen rejeki
 • Barangasan = gedé ambek
 • Bawél = resep nganteurkeun omongan ka batur
 • Bengis = gedé ambek sok mergasa
 • Beubeulieun = resep diugung-ugung
 • Burahol = gedé rahul (wadul)
 • Campelak, culangung = wani ka saluhureun
 • Cegisan, cegekan = henteu payaan resep ngawada
 • Céngéng, belikan, delitan = gampang putus asa atawa tampaan kana omongan tuluy sedih
 • Centil, genjlé, ganjen = polahna kaleuleuwihi (awéwé)
 • Céréwéd = réwél teu weléh ngomong
 • Cidra = bohong / jalir kana janji.
 • Cileureun = balangah upama di sina tunggu
 • Codéka = geus katohyan kalakuan goréng
 • Cologog, colonos = teu boga tatakrama
 • Cunihin, purunyus = kalakuanana pikasebeleun (lalaki)
 • Deleka = resep nyiksa sasatoan
 • Géhgéran = resep pipilueun
 • Kebluk = jalma anu hésé dihudangkeun
 • Kuuleun = anu teu aya kahayang, teu boga kahayang
 • Limpeuran = pohoan kana teundeun sorangan
 • Malaweung = teu husu upama dipapatahan
 • Mumulan = embung digawé
 • Murugul = mawa karep sorangan
 • Ngabalun = indit-inditan kamana karep
 • Nyéndéng = awéwébaha ka salaki
 • Orowodol = digawé asal baé
 • Panasbaran = jalma panasan teu kaop kaluhuran dunya
 • Pelekik, licik = sok ngarah barang atawa ajang keur batur
 • Rucah = resep miceunan duit teu puguh
 • Saliwang, liwar = salah pangdéngé
 • Suudon = goréng sangka batur
 • Tambélar, jolédar = henteu ngariksa ka kolot
 • Teureugeus, seureudeug = digawéna gurung gusuh
 • Tiktikan = méré resiko (balanja) ngutik-ngutik di tanyakeun
 • Tolohéor = mata karanjang teu kaop nempo nu geulis (lalaki)
 • Tungi, degeg = bedegong tara daék nanya
 • Wangkelang = tara nurut kana papatah


Dicutat tina : Kamus Umum Basa Sunda & Peperenian Basa Sunda

Iklan

Posted on Januari 3, 2014, in Kandaga Basa. Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: