Babagian tina Wangunan jeung Imah

Image

Sabahagian Ngaran dina Babagian Imah

Ayeuna urang pedar ngeunaan babagian tina Wangunan Imah di tatar Sunda.


A. Ngaran Rohangan di Imah / Wangunan lianna

 • Buruan = taneuh hareupeun imah.
 • Dapur / Pawon = tempat mirun seuneu, masak, nyangu jsb.
 • Enggon = kamar
 • Garasi = tempat (kandang) mobil.
 • Goah = pangkéng (kamar) pabéasan jeung tempat neundeun kadaharan nu séjénna, biasana di jero imah bagian tukang.
 • Jamban = pamandian, tempat mandi.
 • Madé = rohangan lega di tengah karaton paranti nu ngadareuheusan.
 • Mihrab = rohangan leutik di masigit, paranti imam jeung mimbar.
 • Pakarangan = taneuh sakurilingeun imah.
 • Pamengkang = bagian karaton atawa kabupatén (baheula) tempat nampa nu ngadeuheusan atawa masamoan.
 • Pancaniti = tempat ngabadamikeun urusan pamaréntahan di karaton atawa kabupatén (baheula).
 • Pangkéng = kamar, rohangan imah paranti saré atawa barangteundeun.
 • Panyepén = tempat nyepi.
 • Patengahan = rohangan imah nu di tengah.
 • Pipir = taneuh tukangeun atawa gigireun imah.
 • Sepén = kamar leutik tempat neundeun bahan dahareun.
 • Sitinggil / babancong = wawangunan nu lanténa rada luhur di alun-alun (baheula), paranti raja (bupati jsb.), ningali karaméan sok aya ogé nu nyebut istinggil.
 • Srimanganti = gedong atawa tempat abdi-abdi nu rék ngadeuheus ka raja (baheula).
 • Tepas / émpér = bagian imah panghareupna atawa pangtukangna, anu biasana heunteu ditutup kabéh ku bilik, atawa maké kaca.

 

B. Babagian dina wangunan Imah / Adegan

 • Abig (ampig) = bilik juru tilu dina pongpok leuit atawa pongpok imah.
 • Adeg-adeg = pananggeuy nok dina suhunan.
 • Ambén = tepas imah panggung nu lanténa tina palupuh.
 • Babancik = golodog, papanggé.
 • Balandar = sarupa balok nu wangunna pasagi opat dipasang di luhur kuda-kuda pikeun nahan usuk dina rangka hateup.
 • Balé-balé = leuwih gedé ti golodog, biasana dipaké ngukut / nyimpen hayam.
 • Bangbarung = kai atawa awi antara tihang panto di handap.
 • Cempéd (lakop) = papan heureut atawa awi sabébék anu dipaké nutupan sarta mageuhan sisi-sisi atawa sambungan bilik.
 • Dalurung (darurung) = awi guluntungan atawa kai antara pananggeuy jeung palupuh dina imah panggung.
 • Damit = iga-iga leuit, palang dada luareun bilik.
 • Deudeul = tihang pondok panahan dalurung (di kolong imah panggung).
 • Érang-érang = awi atawa kai nu aya di antara dua tihang panto atawa jandéla belah luhur.
 • Eréng = awi bébékan atawa kai paranjang nu dipaku kana usuk pikeun ngaitkeun ceuli kenténg, numpangkeun séng jsb. nu dipaké tutup suhunan (hateup).
 • Gagalur = kai atawa beusi panahan tataban.
 • Galar = palang dada, kai malang antara dua tihang wates sadada (harigu) luhurna, sok dipaké barangteundeun.
 • Golodog = tétécéan atawa tangga paranti unggah-unggah di imah panggung.
 • Hateup = tutup imah di luhurna, supaya iuh, ulah kapanasan, asup cihujan, jsb.
 • Heuay badak = liang haseup, bangunan pasagi dina suhunan dapur, maké hateup deui sina calangap.
 • Iga-iga = pamageuh bilik jeung bilik deui, awi golondongan, jaman bilik rangkep dianggangkeun.
 • Jandéla = lawang cahaya jeung hawa dina bilik atawa dingding témbok nu biasana bisa dibuka jeung ditutup cara panto, aya ogé nu make sarigsig.
 • Jungjang = kai atawa awi anu dipalingpangkeun antara dua tihang supaya ulah réyod, pamageuh saung atawa raraga imah nu rék di adegkeun.
 • Juré = kai suhunan antara pucukna jeung juru imah nu opat.
 • Kolong = rohangan dihandapeun imah panggung.
 • Kuda-kuda = balok kai nu dipasang déngdék anu nyambungkeun tihang adeg jeung pamikul.
 • Kusén = kai rangkay panto atawa jandela.
 • Lincar = cempéd (papan) rubak pikeun nutup bilik ti belah luar, lebah darurung, atawa pikeun nutup tungtung darurung nu di hareup (dina imah panggung).
 • Mundu = golodog panto.
 • Palang dada = galar.
 • Palipid, palisir = papan nu dipaké nutup tungtung usuk supaya ulah katénjo rogokna.
 • Palupuh = lanté imah panggung nu di cacag ka panjangna tuluy dibébérkeun sarta diamparkeun dina dalurung.
 • Pamikul = panahan suhunan ka panjangna imah.
 • Pangérét (panghérét) = pamikul rubakna atawa heureutna imah.
 • Panto = panutup lawang imah nu bisa dibuka jeung dipeundeutkeun (ditutup).
 • Papanggé = golodog atawa babancik.
 • Para = bagian imah antara suhunan jeung lalangit.
 • Pondasi = dasar atawa tatapakan adegan témbok (gedong), pasangan batu jeung adukan dina rorakan anu jerona nepi kana lapisan taneuh nu teuas.
 • Pongpok = rohangan di sisi (handapeun suhunan) anu sok ditutup ku abig (ampig).
 • Ranki = sabagian tina suhunan imah baheula anu dijieun tina sasag paranti hateup balubur.
 • Sarang = awi beunang meulahan saperti eréng nu dipasang dina dalurung handapeun palupuh.
 • Sarigsig / ruji / sarup = pager sap, dina jandéla, liang hawa jsté. tina kai atawa beusi supaya ulah beunang diponcoran.
 • Siku-siku (sisiku) = kai atawa awi sateukteuk pikeun ngawewegan raraga imah jsb.
 • Sorondoy = hateup panambah gigireun atawa tukangeun adegan nu geus aya.
 • Sosompang = wawangunan panambah mangrupa kamar, biasana keur saheulaanan.
 • Suhunan = bagian imah nu pangluhurna, ngujur manjang nurutkeun wangun imah.
 • Tataban = papan kandel nu dipaké lanté imah panggung jsté.
 • Tatapakan = batu atawa témbok tempat napakna tihang imah.
 • Teer = kai atawa awi guluntungan nu nyambungkeun antara dua tatapakan.
 • Tihang = kai atawa awi panjang nu ditangtungkeun pikeun nahan pamikul imah jsté.
 • Usuk = kaso-kaso.
 • Wuwung = tutup hateup sapanjang sambungan suhunan, tempat patepungna dina puncak suhunan (témbok atawa séng).
Image

Sarigsig / ruji / sarup

Image

Golodog / Papanggé / Babancik

Image

Sorondoy

Image

Wuwung

 

Dicutat tina sababaraha pedaran :
– Istilah Wangunan Imah : (http://sasieureun-sabeunyeureun-pikeun-sunda.blogspot.com/2012/09/istilah-wangunan-imah.html)
– Sundanologi Blogspot : (http://sundanologi.blogspot.com/2013/09/rupa-rupa-wangunan-imah-urang-sunda.html)
Kang Effendy Pepen : (https://www.facebook.com/notes/nyarios-sunda-ngamumul%C3%A9-basa-sunda/istilah-wangunan-imah/824847254194492)

Iklan

Posted on Juli 2, 2014, in Budaya Sunda. Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: